Výtvarná výchova

Cieľ predmetu:

Predmet výtvarná  výchova sa zameriava na to ako poznávať kompozičné princípy, vybrané techniky, umelecké diela a ako zvyšovať uvedomelosť vizuálnej kultúry. Vedome rozvíja tvorivosť. Umožňuje žiakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu vyjadrovania k vyjadrovaniu cieľavedomému  s dôrazom na vlastný prístup, vlastný názor a vkus. Rozvíja vnímanie, predstavivosť, fantáziu, intuíciu, analytické myslenie a poznávanie. Učí žiaka aktívne používať zručnosti, podporuje a podnecuje jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu.

Vyučujúci:

Mgr. Iveta Heglasíková

Akcie

Gorazdovo výtvarné umenie

Žiaci 6. a 7. ročníka sa zapojili do celoštátnej výtvarnej súťaže detí a mládeže zameranej na národnú históriu: „Gorazdovo výtvarné Námestovo.“ Súťaž bola zameraná na výtvarné stvárňovanie našich národných dejín, ktorých korene spadajú do obdobia života a pôsobenia nášho prvoučiteľa a svätca Gorazda a byzantských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Do súťaže boli zaslané dve práce. Sv. Cyril a Metod, kresba – Daniel Oleš 6.A. Sv. Cyril, kresba uhlíkom – Urban Žilka 7.A.

Heglasíková

 

Hľadanie mieru

Žiak 6. A triedy Daniel Oleš sa zapojil do nadnárodnej výtvarnej súťaže „Hľadanie mieru, ktorej vyhlasovateľom je kresťanská komunita susedských Nemcov – sociálne dielo Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde e. V. z Mníchova. Súťaž je zameraná na rozvíjanie mieru medzi ľuďmi, snaží sa pozitívne prekonávať a podporovať susedské vzťahy vo východnej a strednej Európe. Danko zobrazil vo svojom diele sv. Jána Pavla II., ktorý je pre nás symbol lásky, mieru, viery a súcitu .

Iveta Heglasíková

 

Hasiči - Záchrana osôb z výšok

Výtvarná súťaž „Hasiči - Záchrana osôb z výšok" Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlásilo výtvarnú súťaž s názvom „Hasiči - Záchrana osôb z výšok". Žiaci 2., 5.,6. a 7. ročníka sa na hodinách výtvarnej výchovy vžili do role hasičov a zobrazili svoju predstavu na výkres. Žiačka 7. ročníka Andrea Bieliková so svojou prácou Záchrana v poslednej chvíli získala krásne 2. miesto.

Katarína Adamčíková, Iveta Heglasíková

Stroj času

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo v rámci Týždňa vedy a techniky výtvarnú súťaž Stroj času. V rámci tejto témy žiaci výtvarne zobrazili svoje predstavy o stroji času a svoje predstavy súvisiace so zmenou vedy a techniky v čase a priestore. Použili rôzne výtvarné techniky ako kresbu uhlíkom, pastelom, maľbu temperami a vodovými farbami. Z našej školy sme vybrali sedem najlepších prác našich žiakov 5., 6. a 7. ročníka.

Iveta Heglasíková

Červená stužka

Žiaci 7.A triedy sa zapojili do desiateho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky v boji proti HIV/AIDS. Táto kampaň je zameraná na Svetový deň boja proti AIDS, ktorý bude 1. decembra.  Naši žiaci vytvárali na hodine výtvarnej výchovy pohľadnice, ktoré vyjadrili ich postoj k AIDS. V školskom kole sme vybrali tri najlepšie práce, ktorých autorkami sú Natálka Bergerová, Veronika Mravcová a Anička Grešáková.

Iveta Heglasíková

Rodina bez cigariet

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili už do 5. ročníka výtvarnej súťaže „Rodina bez cigariet“, ktoré organizuje Občianske združenie Rodina a spoločnosť s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva. Našu školu reprezentujú tieto práce žiakov.

Katarína Adamčíková, Iveta Heglasíková