Technika

Cieľ predmetu:

Cieľom predmetu je pripraviť žiakov na život v praxi, na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu. Vedie žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločenských výsledkov práce. Žiak získa základné technické poznatky pre každodenný život. Učí sa riešiť jednoduché technické problémy, opísať alebo znázorniť riešenie, spoznáva vzťahy medzi technikou a vedami, technikou a spoločnosťou, technikou a prírodou. Predmet učí žiakov chápať prácu a pracovné činnosti ako príležitosť k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia.

Vyučujúci:

Ing. Miloš Lejtrich