O škole

Cirkevná Základná škola Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom vznikla 1.7.1991. Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza. Nesie meno dobrodinkyne Žofie Bosniakovej.

 

Cieľom školy je výchova zrelých mladých ľudí s pevnými kresťanskými postojmi zahŕňajúca úctu k starším, aktívny prístup k riešeniu chudoby a problémov iných (šikanovanie, agresivita), ochranu života od počatia po prirodzenú smrť, výchovu k pevným rodinným hodnotám v duchu učenia cirkvi, environmentálnu výchovu apod.

 

Škola sa zameriava na vyučovanie prírodovedných predmetov, cudzích jazykov a na celkovú prípravu žiakov pre štúdium na stredných školách.