Duchovné aktivity

Cieľom školy a teda aj duchovného programu školy je výchova zrelých mladých ľudí s pevnými kresťanskými postojmi zahŕňajúca úctu k starším, aktívny prístup k riešeniu chudoby a problémov iných (šikanovanie, agresivita), ochranu života od počatia po prirodzenú smrť, výchovu k pevným rodinným hodnotám v duchu učenia cirkvi, environmentálnu výchovu apod. Učiť deti, že žiť kresťanským životom je normálne všade, nie iba v kostole. Nehanbiť sa za vieru, vedieť si obhájiť svoj postoj.

K dosiahnutiu tohto cieľa využívame nasledovné aktivity:

  •  Duchovné cvičenia, duchovné obnovy a iné aktivity pre pedagogický kolektív a všetkých zamestnancov smerujúce k prehĺbeniu osobnej viery.
  •  Triedne duchovné obnovy zamerané na osobný vzťah žiakov k Bohu.
  •  Spoločné slávenie cirkevných sviatkov, motivovanie žiakov k sviatostnému životu.
  •  Putovanie sochy Nepoškvrnenej po triedach a rodinách žiakov a modlitba za školu.
  •  Októbrová modlitba svätého ruženca.
  •  Súťaže (Biblická olympiáda, Teofilko, súťaž o najkrajší vianočný a veľkonočný pozdrav).
  •  Predaj žiackych výrobkov počas Dňa otvorených dverí, ktorých výťažok putuje na misie.
  •  Aktívne prežívanie cirkevného roka (Advent, Vianoce, Pôst, Veľká Noc, ...).
  •  25. marec – Deň počatého života a iné aktivity.