Výchovný poradca

Činnosť výchovného poradcu na našej škole vykonáva Mgr. Mária Maťková.

Konzultačné hodiny po predbežnom dohovore sú v utorok 13,00 - 15,00.

Pre rodičov

Poruchy učenia

Dyslexia

Vývojová porucha, pri ktorej jedinec zlyháva alebo má veľké ťažkosti pri učení sa čítať, ale aj pri samotnom čítaní. Dyslexia je vrodená, alebo získaná poškodením mozgu a vyskytuje sa pri 5 až 15 percentách žiakov 1. stupňa ZŠ. Prejavuje sa výrazným spomalením  čítania, zámenou písmen s podobným tvarom (b, d, m, n a. p.), zdvojeným  čítaním (najprv potichu, potom nahlas), neschopnosťou spájať slabiky do celých slov a neschopnosť porozumieť a zreprodukovať čítaný text. Býva podmienená aj nedostatočnou psychickou zrelosťou. Dyslexia sa zvyčajne prejavuje spoločne s dysgrafiou a v polovici prípadov aj s dysortografiou. Vyžaduje psychoterapeutický zásah a konzultácie so psychológom. Venuje sa jej zvláštna starostlivosť v tzv. dyslektických triedach. Podľa toho, ktorá hemisféra mozgu prednostne sprostredkováva čítanie, môžeme rozlíšiť dyslexiu P-typ a dyslexiu L-typ.

Dyslexia P-typ
Typ dyslexie, pri ktorej je čítanie sprostredkované prednostne pravou hemisférou mozgu. Deti postihnuté týmto typom dyslexie čítajú dosť presne ale pomaly a trhane.

Dyslexia L-typ
Typ dyslexie, pri ktorej je čítanie sprostredkované prednostne ľavou hemisférou mozgu. Deti postihnuté týmto typom dyslexie čítajú rýchlo, ale s množstvom chýb.

Dyskalkúlia

Je porucha matematických schopností. Ide o špecifické postihnutie schopnosti počítať, ktoré nemožno vysvetliť mentálnou retardáciou ani nevhodným spôsobom vyučovania. Porucha sa týka najmä ovládania základných počtových úkonov: sčítania, odčítania, násobenia a delenia. Dieťa má napríklad problémy so sčítavaním a odčítaním čísel v stĺpcoch, nechápe rad čísel 1, 2, 3… v prirodzenom usporiadaní, zamieňa si tvarovo podobné čísla, nesprávne zapisuje viacciferné čísla, nechápe pozičnú číselnú sústavu, má problémy s odčítaním dvojciferných čísel s prechodom cez desiatku, má problémy s číslami, v zápise ktorých sú nuly, atď.

Dysgrafia

Porucha písania, pri ktorej žiak zamieňa podobne vyzerajúce písmenká, napríklad o za a, alebo písmenká rovnako znejúce, napríklad f za v, g za k, s za z a podobne. Niekedy písmenká alebo slabiky prehadzuje, namiesto b píše d, čím vznikajú slovné skomoleniny. Dieťa nedodržiava diakritické znamienka (bodky, čiarky, dĺžne), alebo ich umiestňuje na nesprávnom mieste, zle rozlišuje krátke a dlhé samohlásky, ale aj slabiky dy-di, ty-ti, ny-ni. Problémy môže mať aj s rozlišovaním sykaviek, s pridávaním a vynechávaním písmen či slabík, nezvládnutím hraníc slov v písme. Týchto chýb sa žiak dopúšťa opakovane, nejde iba o náhodný výkon.

Dysortografia

Porucha postihujúca pravopis. Dieťa má oslabenú schopnosť zvládnuť gramatické formy, často najmä dôsledkom znížených intelektových schopností. Hlavný rozdiel medzi dysgrafiou a dysortografiou je v tom, že dieťa dysgrafické ovláda gramatické pravidlá, dokáže gramatické javy dobre zdôvodňovať a v tomto smere väčšinou chyby nerobí. Naproti tomu dieťa dysortografické ťažko chápe gramatické poučky, tieto pri písaní nedokonale uplatňuje, píše foneticky. Tieto deti obvykle čítajú lepšie, ako píšu.