Ekologický manažment dažďových vôd (Modré školy)

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie a vzdelanie žiakov a prostredníctvom nich informovať aj rodinných príslušníkov a širšiu verejnosť o dôležitosti využívania dažďovej vody pre trvalo udržateľné a zdravé životné prostredie a klímu. Organizátorom je Úrad vlády SR a nórsky partner. Viac informácii tu.

 

Autodiagnostika školy

Našou snahou je, aby sa naša škola dokázala pružne prispôsobovať novým podmienkam a rýchlym zmenám, aby dávala väčší priestor tvorivej slobode žiakov, učiteľov a rodičov a zároveň, aby všetci mali radosť z učenia a z práce, ako aj pocit osobného naplnenia. K tomu dochádza vtedy, keď každý jednotlivec (učiteľ, žiak, rodič,...) dokáže identifikovať a zabezpečiť svoje základné potreby, vytvárať funkčné a harmonické vzťahy, byť produktívny a zároveň byť skúmavý a inovatívny. Spracovaním prieskumu sme ako škola dostali do rúk uchopiteľné a merateľné výsledky (pozitívne aj negatívne), ktoré nám pomáhajú pri rozvoji našej školy, pri realizovaní tejto nevyhnutnej zmeny. Viac informácii tu.

 

TIMSS

Projekt je zameraný na medzinárodné trendy v matematike a vedeckých štúdiách, cieľovou skupinou sú žiaci 4. ročníka, organizátorom je NUCEM.

 

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Organizátor projektu - Centrum ved. tech. informácií SR -  dodal škole interaktívnu tabuľu, notebok a ozvučenie.

 

AMV

Projekt je zameraný na aktivizujúce metódy vo výchove, organizátorom je MPC, z tohto projektu je interaktívna tabuľa umiestnená v 5.A triede.

 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Z projektu podporovaného Sekciou informatiky MŠ VVaŠ SR pochádza interaktívna tabuľa v 1. A triede a 20  tabletov.

 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania (E – testovanie) 

3 počítače umiestnené v učebni informatiky pochádzajú  práve z tohto projektu, jeho organizátorom je NUCEM.

 

Štúdium ANJ

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť zamerané na anglický jazyk.