Občianska výchova

Cieľ predmetu:

Ovládať  princípy rodinného spolužitia, mať vedomosti o školskom systéme a zdravom spôsobe života. Dokázať rozvíjať sociálne vzťahy v triede, prezentovať svoj postoj ku kolektívu a chápať psychológiu každodenného života. Mať právne vedomie a osvojiť si základné ľudské práva a slobody. Pochopiť základy ekonomického života spoločnosti.

Vyučujúci:

Mgr. Radoslav Rafaj