Výchova umením

Cieľ predmetu:

Predmet nadväzuje na predmety hudobná výchova a výtvarná výchova. Obsahuje aj prvky literárneho a dramatického umenia. Má žiakom sprostredkovať živú skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne dedičstvo. Predmet rozvíja intuitívnu, citovú aj racionálnu stránku osobnosti žiakov, rozvíja ich tvorivosť. Spoznávajú najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych umeleckých druhov a ich interpretov. Spoznávajú najdôležitejšie vlastnosti vyjadrovacích prostriedkov rôznych umení, technické postupy, nástroje a médiá. Učia sa chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.

Vyučujúci:

Mgr. Katarína Adamčíková