Slovenský jazyk a literatúra

Cieľ predmetu:

Predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. Žiaci nadobúdajú také schopnosti a zručnosti, aby sa dokázali orientovať v akejkoľvek komunikatívnej situácii, vedeli sa vhodne vyjadrovať a svoje poznatky uplatňovali v praktickom živote. Žiaci si osvojujú podobu spisovného jazyka, učia sa vnímať a chápať rozličné jazykové informácie, čítať s porozumením, kultivovane písať a rozprávať, posudzovať text po stránke jazykovej, kompozičnej a výstavbovej.

Vyučujúci:

Mgr. Radoslav Rafaj
Mgr. Mária Galková
Mgr. Silvia Pečíková

Akcie

Škrábikov Rajec

Dňa 23. mája 2017 sa konal XVIII. ročník v prednese duchovnej poézie a prózy s názvom Škrábikov Rajec. Za našu školu boli vyslané tri žiačky: Júlia Tichá (9. A), Natália Žilková (9. A) a Klára Holešová (8. A). Pekné 3. miesto získala Klára Holešová. Gratulujeme!

Mgr. Mária Galková

  

Vyhodnotenie súťaže

Dňa 7. 12. 2016 sa dvaja naši žiaci: Tobáš Ľupták (8. ročník) a Júlia Tichá (9. ročník) zúčastnili krajského kola ekumenickej recitačnej súťaže A slovo bolo u Boha  v Ružomberku. Sme na nich veľmi hrdí, že sa obaja umiestnili!
Tobiáš Ľupták získal v poézii 2. miesto a Júlia Tichá získala v próze 3. miesto.

Mgr. Mária Galková

 

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

 

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 2016

9.3.2016 sa konalo okresné kolo Hviezdoslavov Kubín na ZŠ Karpatská - Vlčince, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci našej ZŠ Žofie Bosniakovej, a to žiačka 8.ročníka Natália Žilková( III. kategória - próza), žiak 7. ročníka Tobiáš Ľupták( III. kategória - poézia) a žiačka 6.ročníka Terézia Beťárová( II. kategória- poézia).
V silnom zastúpení súťažiacich nesklamali svojou úrovňou v recitačnom vystúpení ani naši žiaci, ktorí si doniesli jedno čestné uznanie, a to žiak 7.ročníka Tobiáš Ľupták, ktorí nás reprezentoval v III. kategórii - poézii.
Všetci pedagógovia ako aj vedenie školy sa chce všetkým súťažiacim poďakovať za reprezentáciu na okresnom kole HK a prajeme im, aby i naďalej úspešne reprezentovali našu školu v recitačných súťažiach.

Mgr. R. Rafaj

Vyhodnotenie školského kola Hviezdoslavov Kubín