Geografia

Cieľ predmetu:

Predmet  geografia  sa zameriava : ako  porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Vedieť používať mapy rôzneho druhu, pracovať s informáciami o krajine ako časti Zeme a prakticky ich využiť v bežnom živote. Získané poznatky  využije žiak pri turistike a  poznávaní regiónov. Poznáva aj vplyv počasia na rôzne podnebné oblasti sveta. Vie porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek . Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, sú to  nielen učebnice, ale aj odborné a populárno-vedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie z rôznych končín Zeme. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie. Žiak môže získané schopnosti a zručnosti využiť pri oddychových aktivitách (cestovaní, rekreácii a i.). 

Vyučujúci:

Mgr. Iveta Heglasíková

Typy krajín

Na hodine geografie si žiaci 5. ročníka pripravili projekty na tému „Typy krajín.“ Vytvárali 3D modely: dažďový prales, savana, tundra, polárne krajiny, púšť. Každý projekt nás prekvapil niečím kreatívnym a originálnym. Dozvedeli sme sa aké zvieratá, rastliny v danej oblasti žijú, aké tam prevláda podnebie a čím sú výnimočné. Zo všetkých projektov sme si urobili výstavu v triede. 

Iveta Heglasíková