Nemecký jazyk

Cieľ predmetu:

Ovládať základy gramatiky. vedieť aplikovať komunikačné zručnosti v každodenných situáciách. Mať základné poznatky o nemecky hovoriacich krajinách a poznať ich zvyky, tradície a spôsob života.

Vyučujúci:

Mgr. Lenka Gottvaldová