Fyzika

Cieľ predmetu:

Charakteristikou fyziky je hľadanie súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Fyzika sa pýta „čo“, no hlavne „prečo“ sa to deje. Ako hovorí Albert Einstein: „Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.“
Pri výučbe sa kladie dôraz na samostatnú prácu žiakov a objavovanie (pokusy, pozorovania na vyučovaní i doma), skupinovú prácu a využitie poznatkov (vypracovávanie projektov) a tiež na prezentovanie svojej práce a vedomostí (prezentovanie projektov pred spolužiakmi, zapájanie sa do súťaží a grantových projektov). Dôležitou súčasťou vyučovania je environmentálna výchova, ochrana človeka a prírody a tiež osobnostný rozvoj.

Vyučujúci:

Ing. Miloš Lejtrich

Barometer a vlhkomer

Téma projektov bola: 1. vlhkomer 2. barometer

Žiaci boli rozdelení po troch do šiestich skupín. Prezentovanie prebiehalo počas necelých dvoch vyučovacích hodín. Prezentácie elektronické aj papierové boli veľmi pekne spracované. Ku prezentovaniu patria aj modely vlhkomerov a barometrov. Najviac modelov a prezentácii bolo o barometroch. Žiaci si mohli vybrať z dvoch postupov. Každé dva boli rozdielne, ale výsledok bol rovnaký. V mnohých prezentáciách sa našli rovnaké informácie. Ale v každej prezentácii bolo aj veľa nových informácii. Žiaci sa dozvedeli veľa nových vecí. Aj možno keď boli v modeloch nejaké chyby, každý sa snažil urobiť, čo najviac sa dalo. V niektorých projektoch bolo až priveľa informácii, v iných akurát.
Zvyšok triedy, ktorý počúval bol vzorný a snažil sa počúvať. Na konci po prezentácii boli žiaci aktívni a pýtali sa na veľa dobrých otázok. Prezentujúci boli pripravení a na mnoho otázok vedeli odpovedať z hlavy, vo výnimočných prípadoch hľadali v texte. Po otázkach a ich zodpovedaní sa žiaci zapájali aj do hodnotenia prezentujúcich žiakov. Hodnotili pozitívne aj negatívne. Väčšina z nich boli pozitívne. Negatív bolo naozaj veľmi málo. Všetky projekty boli zaujímavé a veľmi kvalitné.

text: Klára Holešová, foto: žiaci 7.A

Elektrické a magnetické javy

V piatok 23.10.2015 žiaci 9.A triedy prezentovali svoje projekty z fyziky z oblasti elektrických a magnetických javov, ktoré si vopred pripravili doma. Žiaci rozdelení do skupín predviedli a vysvetlili ako funguje elektroskop, kompas či dokonca Van de Graaffov generátor. Väčšine žiakov sa ich experimenty a pokusy veľmi pekne vydarili, čo sme si aj sami fotograficky zdokumentovali.

text: Mária Bollová, foto: žiaci 9.A

Vlastnosti kvapalín a plynov

Žiaci šiestej triedy prezentovali projekty z fyziky na tému Vlastnosti kvapalín a plynov. Žiaci vytvorili veľa rôznych a zaujímavých projektov.
Napríklad:
1. vodováha - slúži na to aby sme zistili či je nejaký predmet vodorovný,
2. nafukovanie balóna pomocou Pascalovho zákona,
3. zostrojenie automobilových bŕzd - auto zabrzdí vďaka nestlačiteľnosti kvapaliny,
4. hasičské auto,
5. čerpadlo.

text: Bianka Halamová, foto: žiaci 6.A