Hudobná výchova

Cieľ predmetu:

Cieľom predmetu je získať poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácie s hudbou. Spoznať najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov jednotlivých slohových období a ich vybrané diela. Uvedomiť si svoju národnú identitu, a to na základe osvojenia si umeleckej výpovede hudobných diel (slovenské ľudové a národné piesne, významné diela slovenskej umeleckej hudby) v kontexte s európskou hudobnou kultúrou, získať úctu k svojej kultúre. Prostredníctvom hudobných prejavov získať schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami.

Vyučujúci:

Mgr. Katarína Adamčíková
Mgr. Juraj Ševčovič