Katolícke náboženstvo

Cieľ predmetu:

Predmet " Katolícke  náboženstvo "  sa usiluje o  pozitívne ovplyvňovanie hodnotovej orientácie žiakov v  snahe pomôcť im, aby sa stali slušnými ľuďmi s vysokým morálnym kreditom, ktorých život bude prínosom pre ich osobný i rodinný život, pre Katolícku Cirkev i pre život spoločnosti. Katolícke náboženstvo vychováva žiakov k zodpovednosti voči sebe, voči iným ľuďom, voči Kristovej Cirkvi i voči spoločnosti.

Cieľom vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom:

- formovať si svedomie, 
- zaoberať sa otázkami, týkajúcimi sa základných životných hodnôt, postojov    a skutkov,
- konfrontovať ich s vedeckými a kresťanskými pohľadmi na svet,
- hľadať svoju vlastnú hodnotovú orientáciu,
- prehlbovať a skvalitňovať medziľudské vzťahy,
- spoznávať a praktizovať rôzne spôsoby komunikácie s Bohom,
- naučiť sa prehlbovať svoj vzťah s Bohom a Cirkvou prostredníctvom sviatostí,
- rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov  v  spoločnosti a v Cirkvi.

Vyučujúci:

Mgr. Mária Galková
Mgr. Pavol Špita

Dekanátne kolo Biblickej olympiády

Dňa 13.3.2015 sa naša škola zúčastnila dekanátneho kola Biblickej olympiády vo Varíne. Po namáhavej polročnej príprave a štúdiu kníh zo Svätého Písma : Tobiáša, Knihy Jozue a Skutkov apoštolov, sme plní očakávania, ale aj určitej bázne, prišli do ZŠ vo Varíne. V určenej miestnosti bolo desať súťažných tímov z rôznych škôl varínskeho dekanátu. Za posledných sedem rokov to bol najvyšší počet účastníkov.
Súťaž začala o 9.00 hod. a prišiel ju odštartovať sám pán dekan z Varína Ing. Mgr. František Pekara, ktorý povzbudil súťažiacich a poďakoval katechétom aj žiakom za to, že spoločne zvládli náročnú prípravu na súťaž v poznaní Božieho Slova. Súťažné úlohy boli rozdelené do piatich kôl a súťažiaci sa pri ich riešení veru poriadne zapotili. Napriek náročnosti úloh vládla v miestnosti dobrá nálada, ktorú svojím príchodom a humorom ešte vylepšil školský dekan PaeDr. Ľubomír Vavro, ktorý sa zároveň aj postaral, aby sme mali na pamiatku spoločné
fotografie. Najviac práce v závere mala trojčlenná porota, ktorá samostatne i prostredníctvom vzájomného dialógu opravila všetky súťažné úlohy a približne o 11.30 hod. ukončila súťaž vyhlásením výsledkov.

Výsledky

1. miesto

ZŠ Ž. Bosniakovej, Teplička nad Váhom
(v poradí už siedmy raz)

2. miesto ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín
3.miesto ZŠ Belá 

Súťažiaci boli odmenení hodnotnými vecnými cenami, ktoré zabezpečil dekanátny úrad vo Varíne.
Víťaznému družstvu z našej školy v zložení : Klára Holešová, Júlia Tichá, Beata Halamová, blahoželáme  a  ďakujeme. Tiež im  prajeme  Božiu pomoc a veľa  úspechov pri reprezentácii  varínskeho dekanátu na diecéznom kole v Žiline.

Sr. M. Petra Gavláková, Ing. Mgr.

TEOFILKO: Biblická súťaž mladších žiakov cirkevných základných škôl

Teofilko je biblická súťaž pre mladších žiakov cirkevných základných škôl určená najmä žiakom tretieho, štvrtého, prípadne piateho ročníka. U nás sa do súťaže zapojili aj druháci, ktorí v triednej etape veľmi dobre obstali. Témou biblickej súťaže bola novozákonná kniha Skutky apoštolov.

Súťaž mála  tri etapy:
1. triedne, 2. školské a 3. medziškolské kolo.

Výhercovia  triedneho  kola:
2.A  Emka Kasáková  
2.B  Marek Štefanov
3.A  Daniel Mrázik 
4.A  Anička Štefanová

Medziškolského kola, ktoré prebehlo 10.02.2015 vo Farskom centre N3 v Žilinesa zúčastnili: Emka Kasáková,  Marek Štefanov a Anička Štefanová. V tomto kole  si naši žiaci preverili svoje schopnosti v konfrontácii s rovesníkmi z iných siedmych cirkevných škôl.
Medziškolské kolo málo dve časti. V prvej časti súťažili jednotlivci. Zameraná bola na zručnosti (práca s biblickým textom), vedomosti.
Tešíme sa, že túto náročnú časť v silnej konkurencii najlepšie zvládla naša štvrtáčka Anička Štefanová. Blahoželáme :-)
V druhej časti súťažili deti v tímoch, za svoju školu. Táto časť bola skôr oddychová, zábavná. Rozhodovali tu nie už len vedomosti, ale aj schopnosť rýchlo sa rozhodnúť a pozorovací talent a svoju úlohu zobralo bezpochyby aj šťastie. A ako obstali v tejto dá sa povedať nevedomostnej časti naše deti?
Spolu s Martinom a Zajmuskou sa delíme o III. miesto.

sr. Cvetka Muzek 

Biblická olympiáda 

V dňoch 7.11.2014 a 12.11.2014 sa na našej škole konalo školské kolo Biblickej olympiády /BO/. Zúčastnilo sa ho spolu 16 žiakov z 5.- 9. roč.
Žiaci v siedmich súťažných kolách postupne riešili náročné i zábavné úlohy z Nového zákona, konkrétne zo Skutkov apoštolov.
Deti s napätím očakávali výsledky svojej námahy, ktoré boli zverejnené v školskom rozhlase dňa 14.11.2014. Traja najlepší :
1. miesto:  Klára Holešová, 6.A
2. miesto:  Beáta Halamová, 9.A
3. miesto:  Júlia Tichá, 7.A
postupujú do dekanátneho kola  a budú pokračovať v niekoľkomesačnom štúdiu Skutkov apoštolov, Knihy Jozue a Knihy Tobiáš.
Srdečne im blahoželáme a želáme veľa síl a chuti do čítania Božieho Slova !
Tým, ktorí sa zúčastnili súťaže ďakujeme za vzácny čas, ktorí venovali čítaniu Svätého Písma a za ochotu urobiť pre svoju školu niečo navyše !