Biológia

Cieľ predmetu:

Predmet biológia je zameraný na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje:
Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia  prírodných procesov a javov. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky využívať v praktickom živote.

Vyučujúci:

Mgr. Iveta Heglasíková
Ing. Miloš Lejtrich

Akcie

Junior festival pre deti a mládež

Dňa 10. novembra sa žiaci 6., 7. a 8. ročníka zúčastnili Medzinárodného festivalu Ekotopfilm – Envirofilm v Žiline. Cieľom tohto festivalu bola environmentálna výchova mládeže priblížená tvorivou a výpovednou formou prostredníctvom najnovších filmov z celého sveta. Filmový program pozostával z troch filmov: Nevlastné dieťa mesta a sny z odpadkovej hory, Zachráňme zem - akumulátor skazy a Hon na jednorožca. Ďalej pokračoval interaktívny sprievodný program, kde bolo žiakom vysvetlené aké nepriaznivé vplyvy má na našu Zem skleníkový efekt, kyslé dažde a ako môžeme našu planétu zachrániť. Po festivale sme navštívili Katedrálu Najsvätejšej trojice v Žiline. 

Iveta Heglasíková

Trávnatý ekosystém

Dňa 10.06.2016 žiaci 5.A v rámci projektu Trávnatý ekosystém/ Naša lúka/ Naše pole na hodine biológie prezentovali svoje pripravené projekty- prezentácie, postery. Žiaci preukázali svoje zručnosti pri tvorbe projektov a novými informáciami obohatili nielen svojich spolužiakov.

Mgr. René Gabčo