Výtvarná súťaž

Žiaci 1. a 2.stupňa ZŠ sa mohli v rámciceloročného školského projektu ,,Ekologický manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej“ zapojiť do výtvarnej súťaže na tému : VODA / jej druhy, výskyt, kolobeh, znečistenie, klimatické zmeny, jej presakovanie , atď /. Podľa pokynov koordinátorov súťaže p. uč. Ponechalovej a p. uč. Adamíkovej žiaci mohli zhotoviť ľubovoľnou technikou svoje práce na formát A4 alebo A3. Súťaž trvala od 26.1.2015 až do 19.3.2015. Po jej ukončení porota vybrala víťazné 3. miesta  z  1. aj  2. stupňa. K príležitosti DŇA VODY  - 22.3.2015 boli všetky ocenené práce vystavené na nástenke v areáli školy. K tejto príležitosti bola aj rozhlasová relácia s vyhodnotením súťaže. Ocenenie víťazov z 1. a 2. stupňa prebehlo na chodbe školy pod vedením koordinátorov, vedenia školy a hosťa pani Mgr. Evy Stankovej zo Školy ochrany prírody Varín pri Správe Národného parku Malá Fatra. Zorganizovaná akcia sa vydarila. 

Výsledky:

II. stupeň

1. miesto: Kristína Beliančínová, 9.A
2. miesto: Veronika Mravcová, 5.A
3. miesto:

Andrea Bieliková, 5.A
Matej Poljak, 7.A
Bianka Halamová, 5.A

I. stupeň

1. miesto: Ema Kasáková, 2.A
2. miesto: Nina Sňahničanová, 2.A
3. miesto: Simona Bieliková, 2.A

Mgr. Katarína Adamíková
Mgr. Anna Ponechalová