Druhy vôd a ich význam

Naša škola pracuje na celoročnom projekte: „Ekologický manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej“. V rámci projektu boli odučené hodiny v každom ročníku na 2.stupni pod vedením p. uč. K. Adamíkovej  na tému: „Druhy vôd a ich význam “. Žiaci na danú tému zhotovili aj  svoje práce.

Mgr. Katarína Adamíková