Vyhodnotenie autodiagnostiky školy

Na jeseň 2014 bol na našej škole pod odborným vedením Mgr. Ladislava Baranyaia realizovaný autodiagnostický prieskum školy. Boli do neho pozvaní zamestnanci školy (20 zúčastnených), žiaci 6. až 9. ročníka (63 zúčastnených) a rodičia žiakov (38 zúčastnených). Všetci mali možnosť formou anonymného internetového dotazníka vyjadriť svoje osobné preferované hodnoty, súčasné hodnoty školy a chcené hodnoty školy.
Našou snahou je, aby sa naša škola dokázala pružne prispôsobovať novým podmienkam a rýchlym zmenám, aby dávala väčší priestor tvorivej slobode žiakov, učiteľov a rodičov a zároveň, aby všetci mali radosť z učenia a z práce, ako aj pocit osobného naplnenia. K tomu dochádza vtedy, keď každý jednotlivec (učiteľ, žiak, rodič,...) dokáže identifikovať a zabezpečiť svoje základné potreby, vytvárať funkčné a harmonické vzťahy, byť produktívny a zároveň byť skúmavý a inovatívny. Spracovaním prieskumu sme ako škola dostali do rúk uchopiteľné a merateľné výsledky (pozitívne aj negatívne), ktoré nám pomáhajú pri rozvoji našej školy, pri realizovaní tejto nevyhnutnej zmeny.

Uvádzam najvýznamnejšie podnety spolu s intervenciami zameranými na ich zlepšenie:

- cítiť sa bezpečne, nebyť šikanovaný, jeden druhého často obviňujeme
zrealizované kroky na lepšie zabezpečenie budovy,
obnovené šatne – každý žiak má uzamykateľnú skrinku,
posilnenie dozorov v šatni aj na chodbách,
sústavná práca so žiakmi, učiteľmi
 - v škole mi chýba pohyb
zrealizované prechádzanie sa žiakov cez prestávku vonku,
bol prijatý učiteľ telesnej výchovy
 - pri odpovediach som nervózny, do školy prichádzam unavený, často mám veľa domácich úloh, mám málo voľného času, zo školy mám stres
zrealizovaný workshop pre žiakov 2. stupňa na tému timemanažment, psychológia, potreby žiakov (jar 2015),
zrealizovaný workshop Cesty zrenia (rozdiely v psychickom vývoji chlapcov a dievčat v rôznych vekových obdobiach): učitelia (jar 2015), rodičia (pripravujeme na jeseň 2015), 
na chodbe školy zrealizovaná oddychová zóna pre žiakov
 - zlepšiť vybavenie školy
stála úloha, v poslednom období bolo z grantov, darov a vlastných zdrojov zrealizované vybavenie novej učebne 1. stupňa (nakoľko na 1. stupni máme o jednu triedu viac), zhotovenie a vybavenie novej učebne v priestoroch chodby, komplexná obnova šatní, dodávka tabletov, interaktívnych tabúľ, učebných pomôcok, výsadba drevín v areáli školy, ...
 - skupinkárstvo
akcie zamerané na teambuilding 

Najpreferovanejšie pozitívne hodnoty:
- otvorená komunikácia, počúvanie sa navzájom, riešenie konfliktov, vzájomná dôvera, pozitívny prístup
- poskytovanie kvalitného vzdelania, prepojenosť školy so životom, odbornosť.

Aby sa zlepšila komunikácia a lepšie sa reagovalo na potreby a podnety žiakov, v blízkej budúcnosti plánujeme zriadenie žiackej rady.

Všetkým, ktorí sa do prieskumu zapojili, úprimne ďakujem za ich čas a prejavený záujem o našu školu. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v kancelárii školy.

Juraj Oriešek