Európsky deň jazykov

Od roku 2011 sa každoročne oslavuje 26. 9. Európsky deň jazykov. Vyučujúci jazykov na našej škole aj tento rok prostredníctvom rôznych aktivít upozornili na dôležitosť štúdia jazykov a na bohatú jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy.
Žiaci z druhého stupňa si počas vyučovania upevnili formou tajničiek, doplňovacích a priraďovacích cvičení, didaktických hier a rozhovorov o reáliách anglicky a nemecky hovoriacich krajín už nadobudnuté vedomosti a zručnosti.
Žiaci piateho až deviateho ročníka sa zúčastnili besedy s pátrom Emilom Králikom. Vo svojej prednáške nás motivoval k učeniu cudzích jazykov nemčiny, angličtiny, poľštiny a zaujímavým spôsobom nám porozprával o svojom pôsobení v Poľsku, Amerike a Austrálii. Na záver zdôraznil nutnosť používania jazyka lásky – aby sa všetci ľudia mali navzájom radi.

L. Šupejová, E. Chmurčiaková